eenlijn

Studiedag Overheidsopdrachten 2020 - Westerlo

Aankopers en beleid: gekruiste degens of constructief samenwerken?


01-12-2020 om 10:00

Een overheidsopdracht kan maar gesloten en uitgevoerd worden door interactie van mensen; de aankoper die optreedt namens de aanbesteder en de vertegenwoordiger die optreedt namens van de ondernemer. De wetgeving overheidsopdrachten vermeldt deze rollen niet en geeft dus ook geen invulling aan deze rollen.

Het gegeven dat een aankoper nergens een rol is toegekend, geeft aanleiding tot onzekerheden inzake de bevoegdheden en kan leiden tot fricties tussen verschillende stakeholders binnen de aanbestedende overheid. Deze interne partijen bevinden zich niet altijd op dezelfde golflengte, integendeel ze staan omwille van diverse redenen soms ogenschijnlijk diametraal tegenover elkaar.

De interne klant bekijkt de behoefte enkel vanuit zijn eigen perspectief, en zet de aankoper soms op het verkeerde pad door te specifieke technische eisen te stellen. Bovendien houdt de interne klant geen rekening met de agenda van de aankoper.

Het beleid en het directieniveau willen inzetten op besparingen en efficiëntie (meer doen met minder). Ze vertonen weinig of geen interesse in de wetgeving overheidsopdrachten en onderschatten de complexiteit en de werklast. Maar ze willen wel een invloed hebben op het aankoopgebeuren, in het bijzonder welke ondernemingen geraadpleegd zullen worden, de weging van de gunningscriteria, de beoordelingsmethodiek, de looptijd van de opdracht,...

Ook de leidend ambtenaar heeft soms een heel andere kijk op de contractuele afspraken en vaak pas als de samenwerking met de opdrachtnemer niet meer lukt wordt de aankoper ingeschakeld.

De aankoper zit gekneld tussen deze partijen en moet naar de buitenwereld deze interne fricties maskeren. Is dit het lot van de aankoper en moet hij/zij zich settelen in deze sandwichpositie met frustratie tot gevolg?

De docent meent van niet. Zij zal vanuit haar ervaring enkele tips geven hoe de aankoper impact kan hebben op zowel de interne klant, het beleid en de leidend ambtenaar. Het moet daarbij gezegd dat het hebben van impact hebben op het beleid de moeilijkste opdracht is. Zij zal ook enkele tips geven hoe de aankoper zich kan wapenen indien het beleid geen oor heeft voor de professionele verzuchtingen van de aankoper. En dit laatste zonder de degens te kruisen.

Spreker: Sabine De Smit, Provincie Oost-Vlaanderen

Sprekers


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: